Kuusa

Kuusa -

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Kuusan Kipinä kyläseura ry

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhdistyksen puheenjohtaja (ks. yhdistyksen yhteystiedot)

3. Rekisterin nimi

Kuusan Kipinä kyläseura ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisteröidyt

Jäsenrekisteri sisältää yhdistyksen jäsenet sekä mahdolliset kannatus- ja kunniajäsenet.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Rekisteriä on perustettu yhdistyksen jäsentietojen ylläpitämiseen. Rekisterin tietoja hyödynnetään sekä tieodottamisessä, jäsenviestinnässä sekä tilastoinnissa. Rekisterin henkilötiedot on kerätty rekisteröidyn tai hänen huoltajan omalla suostumuksella.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä seuraavat henkilötiedot: etunimi ja sukunimi, puhelinnumero, postiosoite ja sähköpostiosoite.
Yhdistyslaki (503/1989) 11 §

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötiedot on kerätty rekisteröidyltä itseltään tai hänen huoltajaltaan.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

9.  Tietojen suojaus

Manuaalinen aineisto: Rekisteri on yhdistyksen sihteerin hallussa, lukitussa kaapissa.  (ks. yhdistyksen yhteystiedot)

Sähköinen aineisto: Rekisteriä ei säilytetä sähköisessä muodossa.

10. Tietojen käsittelyn kesto

Rekiströidyn tietoja säilytetään sen toimikauden loppuun, kunnes rekisteröidyn jäsenyys yhdistyksessä on päättynyt.

11. Tietojen käsittelijät

Rekisteriin on pääsy yhdistyksen sihteerillä sekä tarvittaessa yhdistyksen puheenjohtajalla tai muulla yhdistyksen hallituksen valtuuttamalla henkilöllä. (ks. yhdistyksen yhteystiedot)

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilörekisteriin tai sen sisältöön ei kohdistu automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

  • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
  • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
  • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
  • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
  • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Mikäli rekisteröity haluaa kohdistaa yllä mainittuja toimia yhdistyksen jäsenrekisteriin, hän voi olla yhteydessä joko yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin. Vapaamuotoiset pyynnöt pyydetään toimittamaan kirjallisena (joko sähköisesti tai paperilla).